UBRU Internet, CMS, REG, PWS  Password control  : เปลี่ยนรหัสผ่าน

   [  Reset Password : Click    ] [ Change Password : Click ]


**กรณีไม่สามารถรีเช็ตรหัสผ่านได้
  - นักศึกษาให้ติดต่องานทะเบียนนักศึกษาเพื่อตรวจสอบข้อมูล เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด อีเมล์
  - บุคลากรให้ติดต่อกองบริหารงานบุคคล เพื่อตรวจสอบข้อมูล เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด อีเมล์ 
UBRU@MIS2020